Friday, 24 August 2012

Laus Strandby Nielsen: Two Texts


MR. SAFE

Mr. Safe has chosen his 600 kilo weight pseudonym because the elevator can just about carry him. The combination he has forgotten. Perhaps a stamp collection has been lost. He watches the news continuously. It is always new. His forgetfulness wins the race against the whole flock of repetitions. Every time. That is how he forestalls his loneliness. Once he had an anxious future. Now he is in time’s fullness of abundance. Absolutely alone. Absolutely modern. Like in the good old days. His daughter is his mother. His grandchild is also him. His time has come. It goes no further. How can he be lonely?

His real name is Hansen. More real than that it does not get. It is far from certain that it is enough. It takes at least three people to change the diaper on his 120 kilo weight body. Free will lives somewhere nearby. Like a king in his castle. It’s some old shit, but it's his old shit. There must be a meeting. There must be several meetings. There must be implementation. But from now on he represents your blind spot. His heirs are called Cause and Effect.


HR. PENGESKAB

Hr. Pengeskab har valgt sit 600 kg tunge pseudonym fordi elevatoren så lige akkurat kan bære ham. Koden har han glemt. Måske er en frimærkesamling gået tabt. Han ser nyhederne uafbrudt.  De er hele tiden nye. Hans glemsomhed vinder kapløbet mod hele flokken af gentagelser. Hver gang. Sådan kommer han ensomheden i forkøbet. Engang havde han en ængstelig fremtid.  Nu er han i tidens fylde af overflod. Absolut ikke alene. Absolut moderne. Som i de gode gamle dage. Hans datter er hans mor. Hans barnebarn er også ham. Hans tid er kommet. Den går ikke længere. Hvordan kan han være ensom?

Hans virkelige navn er Hansen. Mere virkeligt bliver det ikke. Det er langt fra sikkert at det er nok. Der skal mindst tre personer til at skifte bleen på hans 120 kg tunge krop. Den frie vilje bor et sted i nærheden. Som en konge på sit slot. Det er noget gammelt lort, men det er hans gamle lort. Der skal holdes et møde. Der skal holdes flere møder. Der skal implementeres. Men fra  nu af forestiller han din blinde plet. Hans arvinger hedder Årsag og Virkning.THEY NEVER PUT THE LIGHT OUT IN THE CORRIDOR

Because life goes on with trolleys and racks
in the light and the dark, in spasms that clutch something
almost nothing of what remains, it spreads
out like that snoring in the universe you call
your neighbour. You must go closer. Through the fair
fluttering worlds that are what you can see
in the birdsong’s grey-flickering cuts in the grief.
The wet and the dry monsters wag their tails.
If they’ve been allowed to keep them. There’s
a big circle when the animals say goodbye.
While the  pretty, capable ambassadors of the future
submit their credentials to my white
blood cells. There’s a burning in one foot.
There’s an emergency vehicle on its way in the oesophagus
in a southbound direction, I repeat: Dr. Carrot
and Dr. Stick are in a meeting, this is the last call
for passengers to The Old World. All
others are asked to stand up and say thank you for the ride.


DE SLUKKER ALDRIG LYSET UDE PÅ GANGEN 

Fordi livet går videre med rulleborde og stativer
i lyset og mørket, i kramper der knuger noget
nær ingenting ud af det der er tilbage, det breder
sig ud som den snorken i universet du kalder
din næste. Du skal tættere på. Gennem de fagre
blafrende verdener der er hvad du kan se 
i fuglesangens gråflimrende rifter i sorgen.
De våde og de tørre monstre logrer med halen.
Hvis de har fået lov til at beholde den.  Der er
en stor rundkreds når dyrene siger farvel.
Mens fremtidens smukke, dygtige ambassadører
afleverer deres akkreditiver til mine hvide
blodlegemer. Det brænder i den ene fod.
Der er et udrykningskøretøj på vej i spiserøret
i sydgående retning, jeg gentager: Dr. Gulerod
og Dr. Stok sidder i møde, det er sidste udkald
for passagerer til Den gamle verden. Alle
andre bedes rejse sig og sige tak for turen.

translated from Danish by David McDuff

Michael Strunge and F.P. Jac

YouTube now has quite an extensive collection of videos of readings and interviews featuring 1980s Danish poets.  In this sequence Michael Strunge is joined by F.P. Jac.
Pia Tafdrup: Salamandersol

In a documentary broadcast on Gyldendal's television channel, Pia Tafdrup talks about her new collection Salamandersol. Among other things, the film contains some video clips that feature Michael Strunge.


 

Wednesday, 22 August 2012

Laus Strandby Nielsen: Two Texts


THE TITLE GEYSIR

Seen from a distance in backlight it looks like a slightly informal funeral.
But the yellow, red, blue, purple, black, incidentally not green
windcheaters and raincoats and not least the cameras tell
a different story about the incidentally 19 texts without a heading
that stand around a mud hole. Which one must not touch.
19 different open texts, cryptically unfinished, muttering
with a planet in their mouths and the sky for a handkerchief.
Can they read one another? No. Can they read themselves? No.
They are waiting for the title, and so they cannot get down
to the text. And then it is there. A fountain of boiling water
shoots high in the air. The cameras click. An expected
surprise, called Geysir, makes the texts meaningless
and briefly closed...


OVERSKRIFTEN GEYSIR

Set på afstand i modlys ligner det en lidt uformel begravelse.
Men de gule, røde, blå, lilla, sorte, tilfældigvis ingen grønne
vind- og regnjakker og ikke mindst kameraerne fortæller 
noget andet om de tilfældigvis 19 tekster uden overskrift
der står rundt om et mudderhul. Som man ikke skal røre ved.
19 forskellige åbne tekster, kryptisk uafsluttede, mumlende
med en planet i munden og himlen som lommetørklæde.
Kan de læse hinanden? Nej. Kan de læse sig selv? Nej.
De venter på overskriften, og så kan de jo ikke komme ned
i teksten. Og så er den der. En fontæne af kogende vand
skyder højt op i luften. Kameraerne klikker. En forventet
overraskelse, kaldet Geysir, gør teksterne meningsløse
og kortvarigt afsluttede…


AVANTGARDE

The stiffest clothes are not as stiff as they were. So now a plaster cast is needed. But I anticipate the course of events. As always when one lags behind. The whole class came and wrote their names on the plaster leg. This temporary monument, assailed by doubtful presence. Who will come now with the family album of X-rays? The loft must be cleared. The house must be vacuumed and fumigated. And yet the new tenants will complain because they are bitten by the old fleas. They are not all there. They are obsessed with the thought of fleas. They scratch themselves where the skin bubbles up around a bite. Material sense never fails.


AVANTGARDE

Det stiveste puds er ikke så stift som det har været. Så nu skal der gipses. Men jeg foregriber begivenhedernes gang. Som altid når man er bagud. Hele klassen kom og skrev deres navne på gipsbenet. Dette midlertidige monument, bestormet af tvivlsomt nærvær. Hvem kommer nu med familiealbummet af røntgenbilleder? Loftet skal ryddes. Huset skal støvsuges og gasses. Og alligevel vil de nye lejere klage fordi de bliver bidt af de gamle lopper. De er ikke rigtig kloge. De er besat af tanken om lopper. De kradser sig hvor huden bobler op omkring et bid. Materialefornemmelsen fornægter sig aldrig.


translated from Danish by David McDuff