Tuesday, 1 September 2015

Gösta Ågren: 5 poems

RIVA

Att riva ett hus är svårare
än att bygga det. Du kan
avlägsna tak, väggar och golv,
men det går inte att  få bort
de tomma rummen.

DEMOLISHING

To demolish a house is harder
than to build it. You can
remove roof, walls and floors,
but you cannot get rid of
the empty rooms.

VÅRT BEHOV AV KATASTROFEN

Vi existerar, en skuld,
som måste betalas. Vår
hänsynslösa vistelse kräver
ett svar, som är större
än brottet.

OUR NEED FOR DISASTER

We exist, a debt
that must be paid. Our
reckless sojourn demands
an answer that is greater
than the crime.

RUMMET

Fönstren är sönderslagna;
man kan inte längre se
igenom dem. Dörren
saknar lås. Den kan
inte längre öppnas. En ram
har ingen tavla; man ser
verkligheten.

THE ROOM

The windows are shattered;
one can no longer see
through them. The door
lacks a lock. It can
no longer be opened. A frame
has no picture: one sees
reality.

TIGGAREN PÅ GATAN

Han sitter orörlig
i mitten av sitt nät,
som ingen kommer igenom
utan att ge eller
inte ge.

THE BEGGAR  IN THE STREET

He sits motionless
in the middle of his net,
through which no one comes
without giving or
not giving.

TIDEN OCH EVIGHETEN

Tiden är bara en tanke.  För
att kunna gå behöver den
en kropp, hjärtat.

Också evigheten är
en tanke. För att kunna
stå stilla behöver den
samma hjärta.

TIME AND ETERNITY

Time is only a thought. To
be able to move it needs
a body, the heart.

Eternity, too, is
a thought. To be able
to stand still it needs
the same heart.


from Gösta Ågren, Dikter utan land, Schildts & Söderströms, 2015

translated from Finland-Swedish by David McDuff